Unknown_Browser

LANDELIJK OPERERENDLetselbalie werkt vanuit het midden van het land. Wij kunnen indien u daar prijs opstelt u thuis bezoeken. Soms verwijzen wij door, maar dan alleen naar kantoren die aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als onze eigen specialisten.

>> Neem contact op

Gratis second opinion

Soms wordt u al bijgestaan in een zaak door een andere advocaat of adviseur, maar heeft u behoefte aan een second opinion. Welke ook de reden is, wij denken graag met u mee.

 >> Neem contact op

Gebruiksvoorwaarden

Letselbalie.nl is een platform

Letselbalie.nl functioneert als zoekplatform voor burgers en bedrijven (partij A) die met letselschade zijn geconfronteerd en juridische hulp zoeken bij een letselschadespecialist (partij B). Letselbalie.nl probeert de partijen tot elkaar te brengen. Letselbalie.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten is door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere partijen, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Letselbalie.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Als u adverteert op Letselbalie.nl kunnen deze verwijzingen ook worden geplaatst in of naast uw advertentie. Letselbalie.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Letselbalie.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Letselbalie.nl

Letselbalie.nl promoot de Letselbalie.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend). Letselbalie.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Letselbalie.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Letselbalie.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Letselbalie.nl advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Letselbalie.nl.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van Letselbalie.nl

Letselbalie.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Letselbalie.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Letselbalie.nl, onverminderd het recht van Letselbalie.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Technische realisatie: A-side media